„Családdal a gyermekeinkért”
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ARNÓT
3713 Arnót, Dózsa György út.1 szám
Telefon: 46-509-414;Fax: 46-509- 415, E-mail: arovial@borsodweb.hu
OM azonosító: 028721

 

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM
KIEGÉSZÍTVE,
 A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSSEL
És
EGYBESZERKESZTVE
AZ ÓVODAI NEVFELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAM MÓDOSÍTÁSÁVAL

 

Intézmény OM- azonosítója:

028721

Intézményvezető:

 

………………………………………..
aláírás

 

Legitimációs eljárás

Nevelőtestület nevében:

……………………………………………
aláírás

Szülői szervezet nevében:

…………………………………………
aláírás

 

Érvényessége: 2010. 09.01- ..

 

PH.

 

Tartalomjegyzék

Helyi Pedagógiai Programunk Irányelvei                                                                 9. oldal

 1.       Helyi Pedagógiai Programunk Célrendszere                                                12.oldal
  1.       Az óvodai nevelés célja                                                                                12.oldal
  2.       Gyermekképünk                                                                                           12.oldal

1.2.1    Távlati gyermekképünk mutatói                                                                   12.oldal
1.2.2    Jelenünk gyermekképe                                                                                  13.oldal

  1.       Óvodaképünk                                                                                               14.oldal
   1. Helyzetelemzés                                                                                            14.oldal
   2. Családok állapota                                                                                         15.oldal
   3. Gyermekek helyzete                                                                                     15.oldal
   4. Személyi feltételeink                                                                                    15.oldal
   5. Tárgyi feltételeink                                                                                        16.oldal
   6. Nevelési stratégiákat meghatározó tényezők                                                           16.oldal

Óvodánk nyitottsága                                                                                    16.oldal
Kultúra közvetítő szerepünk                                                                        17.oldal
Hátrányos helyzetű gyermekek esélynövelése, Inkluzív pedagógia             17.oldal
Együttnevelésünk a családokkal                                                                  18.oldal
1.4       Az óvoda funkcióinak alakulása
funkcióhangsúlyok és azok részletezése.                                                      18.oldal
1.4.1    Családi nevelést kiegészítő funkció                                                             18.oldal
1.4.2    Óvó, védő funkció                                                                                       18.oldal
1.4.3    Szociális ellátó funkció                                                                                 19.oldal
1.4.4    Személyiségfejlesztő, nevelő funkció                                                           19.oldal
            Szocializációs funkció                                                                                  20.oldal
            Individualizáló funkció                                                                                20.oldal
            Egyéni eltérések toleranciájára nevelés, differenciált fejlesztés                   20.oldal
Alapelveink                                                                                                  21.oldal
Fejlesztési stratégiánk metodikája                                                                21.oldal
Fontos feladatunk                                                                                        21.oldal

   1. Kiegészítő funkciók Helyi Pedagógiai  Programunkban                             21.oldal
   2. Az alaptevékenységet kiegészítő tevékenységeink                                      22.oldal

2.         Programunk feladatrendszere                                                                                  22.oldal
            A kompetencia alapú óvodai programcsomag pedagógiai alapvetései         23.oldal
            A kompetencia fogalma, kompetencia fejlesztés,, pedagógiai innováció    23.oldal
            Pedagógiai fejlesztés célja, feladata                                                             23.oldal
            Pedagógiai fejlesztés jellemzői, a komplexitás jegyében                              24.oldal
2.1       Az egészséges életmódra nevelés feladatai                                                  24.oldal
            Az egészséges életmód szokásai                                                                  24.oldal
            Érzékszervek fejlesztése                                                                               25.oldal
            Mozgásfejlesztés                                                                                          25.oldal
            Testi képességek fejlesztése                                                                         25.oldal
            A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet és
                        Eszközrendszer                                                                                 25.oldal                      Óvodánk fejlesztő programja                                                                25.oldal                       Egészségvédő programunk                                                               26.oldal
Kiterjedési köre                                                                                26.oldal
A testileg egészségesen fejlődő 6 éves gyermek jellemzői               26.oldal
2.2       A szocializáció biztosítása és az érzelmi nevelésünk                        27.oldal
                        Feladatai:                                                                                          27.oldal
                        Érzelmi nevelésük                                                                             27.oldal
                        Az önmegfigyelés mint az érzelmi képesség alapja                          28.oldal
                        Az érzelmek ápolását segítő tényezők                                              28.oldal
                        Hatékony eljárások gyermekek megnyerésére, érzelmi aktivizálására 29.old
                        1.         Transzformáció,Prevenció                                                     29.oldal
                                   A kompetencia alapú nevelés hatása, a gyermekek
Személyiségfejlődésére                                                         29.oldal
                        2.         Demokráciára nevelés                                                           30.oldal
                        3.         Kultúrák közötti különbségek                                               30.oldal
                        4.         A kulturális eltérések megismertetésének lehetőségei          30.oldal
5.         A kialakított értékek és attitűdök az eltérő kultúrájú
/etnikai kisebbség felé /                                                         31.oldal

 1. A lelkileg egészségesen fejlődő 6 éves gyermek jellemzői         31.oldal
 2. A szociálisan egészségben fejlődő 6 éves gyermek jellemzői 31.old
  1. Anyanyelv fejlesztése                                                                                              32.oldal

Feladataink a nyelv fejlesztésében                                                   31.oldal
Beszédfejlesztésünk feladata                                                           32.oldal
Idegen nyelv tanulása                                                                                   32.oldal
Az anyanyelv fejlesztésének színterei                                              33.oldal
A fejlődés jellemzői 6 éves korban                                                   33.oldal

  1. Művészeti nevelés                                                                                        33.oldal

Feladatunk                                                                                        34.oldal
Az óvodapedagógus feladata                                                                       35.oldal
Ének-zenei neveléseink                                                                     35.oldal
Zenei nevelésünk – programunk szellemében kialakított hangsúlyai 36.old
A fejlődés jellemzői 6 éves korra                                                      37.oldal
Ábrázoló kézműves tevékenységek                                                  37.oldal
Más tevékenységekhez elkészíthető eszközök                                 38.oldal
Az óvodapedagógus szerepe                                                            38.oldal
A fejlődés jellemzői 6 éves korban                                                   38.oldal
Bábjáték                                                                                            39.oldal
2.5       A külső világ tevékeny megismerése
 /Természeti, társadalmi környezet, környezetvédelem /                  39.oldal
Feladata                                                                                            39.oldal
Természetismeret színterei                                                                40.oldal
Természetismereti tevékenységek integrációjának lehetőségei         40.oldal
Pedagógus szerepe                                                                            40.oldal
Társadalomismeret                                                                            40.oldal
Környezetvédelem                                                                            41.oldal
Megfigyeléseik megjelenítési formája                                              41.oldal
A fejlődés jellemzői 6 éves korban                                                   41.oldal
2.6       Matematikai nevelés                                                                                     42.oldal
                        Matematikai műveletek                                                                    42.oldal
                        Matematikai program színtere                                                           43.oldal
                        Matematikai környezet megteremtése                                              43.oldal
                        Az óvodapedagógus szerepe                                                           
 a matematikai tapasztalatok szerzésében                                         44.oldal
                        A fejlődés jellemzői 6 éves korban                                                   44.oldal

 1. Az óvodai nevelés értékrendszere                                                                45.oldal
  1. Műveltségtartalmak                                                                                      45.oldal
  2. Tanulásszervezés alapelvei                                                                           46.oldal
  3. A játékszervezés alapelvei                                                                            47.oldal
  4. Az óvodai nevelés tevékenységrendszere                                                    47.oldal

3.4.1.  A program filozófiája, specifikumai                                                              47.oldal

   1. A szocializációs folyamatba beilleszkedő individualizált fejlesztés

/individualizálva szocializál /                                                                        47.oldal
Individualizálás jelenti                                                                                 48.oldal
Individualizálás elvei                                                                                   48.oldal
Maslov féle szükséglethierarchia                                                                  48.oldal
Szocializáció                                                                                                 48.oldal
A szocializáció feltételei                                                                              49.oldal
Korlátok, szabályalkotás módja                                                                   49.oldal
Szabályok alkalmazásának feltételei                                                            49.oldal
Tevékenységközpontok szerepe a szocializációban                                     49.oldal
A stabilitás jelei az  együttműködésben                                                       50.oldal
Az óvodapedagógus feladatai a szocializáció folyamatában                       50.oldal

  1. A személyiségfejlesztő nevelőmunkánk alapelve: A kompetencia alapú

Nevelést átfogó,  Individualizálva szocializálás                                           51.oldal

   1. Differenciálás                                                                                               51.oldal

A Differenciálás jellemzői                                                                51.oldal
A differenciálás technikai eljárásai                                                   51.oldal

  1. Tevékenységközpontú  pedagógia fő sajátossága                                        52.oldal
   1. A tevékenységközpontok kialakításával biztosítjuk:                                   52.oldal

A tevékenységközpontok kialakításának elvei                                 53.oldal

   1. A tevékenységközpontok rendszere                                                            53.oldal
   2. A tevékenységközpontok színterei                                                              53.oldal

3.6.4    A Kompetencia alapú óvodai programcsomag nevelési területei,
melyek  a tevékenységközpontok rendszerében valósulnak meg                 53.oldal
- Az integráló nevelési terület:                                                                     53.oldal
- Az integrált nevelési területek                                                                   53.oldal
- Kiegészítő anyag                                                                                       54.oldal
- Komplex fejlesztési tervek felosztása az ősmagyarok és a magyar kultúra jelképrendszeréhez kapcsolódó Modulok ( Levegő, Tűz, Víz, Föld ) 54.oldal

-A négy Komplex fejlesztési terv három Fejlesztési tématerv köré
csoportosul.                                                                                                  54.oldal

  1. A tevékenységközpontok berendezése                                                        54.oldal
   1. Családi, szituációs, drámajáték sarok                                                           54.oldal

Családi, szituációs, drámajáték: /pedagógiai értékei /                                  54.oldal

   1. Manipulációs, asztali és társasjátéksarok                                                      55.oldal
   2. Építőelemek sarka                                                                                        55.oldal
   3. Irodalmi és ének-zenei sarok                                                                        55.oldal

Kialakításának szempontjai                                                              55.oldal
A tároló felületek eszközkészlete                                                     56.oldal

   1. A művészeti /ábrázoló – kézműves / sarok                                                   56.oldal

Színtere                                                                                             56.oldal
Eszközei                                                                                            56.oldal

   1. Természet-tudományos sarok /udvar és külső környezet /                           56.oldal

Alapelve                                                                                            57.oldal
Funkciói                                                                                            57.oldal
Színterei                                                                                            57.oldal
Eszközei                                                                                            57.oldal
A külső környezet bevonásának nevelőértéke                                  57.oldal

   1. Homok víz asztal                                                                                          57.oldal
  1. Az óvodapedagógus szerepe a tevékenységközpontokban                          58.oldal
  2. A szabadjáték és

az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek rendszere                    58.oldal

   1. Játék – játékközpontúság                                                                             58.oldal
   2. A játék kulcskérdései                                                                                   59.oldal
   3. Tevékenységközpontokban megvalósuló játékformák                                 60.oldal
    1. A szabad játékban tanulás, azaz spontán játékforma                                   60.oldal

Jellemzői                                                                                           60.oldal
Óvodapedagógus feladata                                                                60.oldal

    1. A játékban tanulás:

tervszerűen előkészített és felajánlott /irányított tevékenység /                   60.oldal
Jellemzői                                                                                           61.oldal
Óvodapedagógus feladata                                                                61.oldal
A szabadjáték védelme                                                                     61.oldal

    1. Az óvodapedagógus játéktámogató szerepe                                                61.oldal
  1. A munka jellegű tevékenység személyiségfejlesztő szerepe             61.oldal

Munkaformák                                                                                   62.oldal
Óvodapedagógus feladatai                                                               62.oldal

  1. A tanulás értelmezése                                                                                   63.oldal
   1. Játékban tanulás a tevékenységközpontokban                                             63.oldal

Kompetenciák szükségessége                                                           63.oldal
Az óvodapedagógus feladatai                                                          64.oldal

   1. Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek szervezeti kerete       64.oldal

Választható tevékenységek                                                              64.oldal
Kötelezően választható tevékenységek                                            64.oldal
Kötött /kötelező / tevékenységek                                                     64.oldal

   1. A felajánlott tevékenységek munkaformái                                                  65.oldal

Egyéni                                                                                               65.oldal
Mikro csoportos                                                                                65.oldal
Kooperatív csoportmunka                                                                65.oldal
Makro csoportos                                                                               65.oldal

   1. A tevékenységek időkeretei /Tervezés /                                                       66.oldal

Hosszabbtávú tervezés                                                                     66.oldal
Rövid távú tervezés                                                                          67.oldal
Heti rend                                                                                           67.oldal
Heti terv                                                                                            67.oldal
Napi rend                                                                                          68.oldal
Napi terv                                                                                           68.oldal
3.11.5. Tematikus projekt rendszer, integrált fejlesztés                                           69.oldal
                        Projekt módszer alapelvei                                                                 69.oldal
                        A Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére                                       70. oldal
4.         A család bevonása az óvodai életbe                                                             71.oldal
Fontos alapállásunk: A család elsődleges és meghatározó                           71.oldal
Feladatunk                                                                                                    72.oldal
Miért vonjuk be a szülőt az óvodai nevelésbe?                                            72.oldal
Mit várunk a családok hangsúlyosabb bevonásától az óvodai életbe?         72.oldal

Milyen pedagógiai hatást várunk el az együttműködéstől                           73.oldal

A családok bevonásának fontos szabálya                                                    73.oldal
A családdal való kapcsolattartás stratégiája                                                 73.oldal
5.         Családgondozás                                                                                           74.oldal
6.         Csoportszervezés: fejlesztő kapcsolatok, értékelés                                      75.oldal
6.1.      A csoportok szervezésének főbb elvei                                                         75.oldal
6.2.      Óvodánk tárgyi feltételrendszerének fejlesztése                                          75.oldal
6.3.      Személyi feltételrendszerünk fejlesztésében további terveink                     75.oldal

  1. Külső kapcsolatok köre                                                                          76.oldal
  2. Pedagógiai értékelés szerepe, helye                                                                   76.oldal

7.         Az alapdokumentum kiegészítő dokumentumai                                          76                          .oldal

 

Helyi Pedagógiai Programunk irányelvei

 

Óvodánk négy óvodai csoportjában

Stratégiai célkitűzésünk: az óvodánkba járó 3-6-7 éves korú gyermekek teljes körű személyiségfejlesztése.

            A személyiségfejlesztő stratégiánk alapelve::
                A kompetencia alapú nevelést átfogó, individualizálva szocializálás

A fejlesztési stratégiánk metodikája: a differenciálás.

Programunk filozófiája: a hely tudatos alakítása, a térrel való befolyásolás, szabályozás.
Programunk filozófiáját érvényesíti: a tevékenységközpontok rendszere.

 A tevékenységközpontok rendszerében a képességfejlesztést:
 A négy őselem. – LEVEGŐ, TŰZ, VÍZ, FÖLD - MODUL - on belül, a projekt rendszerrel valósítjuk meg / tartalom és tevékenységek szintetizálása /. Kompetencia alapú nevelés Óvodai Programcsomag segítségével.

A tevékenységközpontok rendszerében a képességfejlesztést: a projekt rendszerrel valósítjuk meg / tartalom és tevékenységek szintetizálása /.

Integrált személyiségfejlesztés: egy helyzetben sokféle képesség alakítását tűzi célul, totális fejlesztésre törekszik.
A képességek tartalommal, tevékenységgel fejleszthetők, s mindezt a projekt rendszer szintetizálja.

Programunkban megfogalmazott kötelező kompetencia területek:
Az óvodai nevelés kompetenciaterület, Program Csomag kötelező nevelési területei

         Élő és Élettelen környezet
            Matematika

A pedagógiai fejlesztés szakaszai, a Program csomag alkalmazásában:

 

Integrált személyiségfejlesztés: egy helyzetben sokféle képesség alakítását tűzi célul , totális fejlesztésre törekszik / értelmi, szociális, kommunikációs, testi/
A képességek tartalommal, tevékenységgel fejleszthetők, s mindezt a projekt rendszer szintetizálja.

A műveltségtartalom: eszköznek tekinthető a fejlesztésben a célként megfogalmazott gyermeki személyiség kialakításában.

A reform pedagógiákból:

Dr Vekerdi Tamás: Waldorf pedagógiából, mesélés rendszere, hangulatkeltő szertartása, természetes anyagok használata, átlátható világ megismertetése, megtapasztalása a munkafolyamatok során.
Zsámboki Károlyné dr. Freinet szellemű pedagógiából: Közvetlen tapasztalatok alapján, a természetes környezet megismerésére nevelés. Jeles napok élő környezetünkben, jeles napok a néphagyomány köréből.

Alternatív pedagógiai irányzatokból:

Porkolábné dr Balogh Katalin: mozgásorientáció és percepció fejlesztés,
Zilahi Józsefné: Óvodai nevelés játékkal, mesével / mese - vers, gyermekjátékok, ének-zene, évszakonkénti lebontása / Ezt a projekt rendszerbe építjük be.
Dr. Deliné dr Fráter Katalin: Integrált személyiségfejlesztés osztatlan csoportban,
Kissné Takács Erika: Feladatgyűjtemény a képességszintek megállapításához. A képességszintek megállapítása és fejlesztési lehetősége személyiségfejlesztő nevelő munkánkban hasznosítjuk, a képességfejlesztő szabályjátékok kezdeményezésében  /különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre /.

Programunk nevelési feladatrendszere: Integrált műveltségtartalmat hordozó

Tevékenységközpontok rendszere:

A tevékenységközpontok rendszerében a játék:

Az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek:

Tervezés, projekt rendszer, projekt, személyiségfejlesztés

A családok bevonása az óvodai életbe

Családgondozás, szociális munka

 

1.     Helyi Pedagógiai Programunk Célrendszere

1. 1.Az óvodai nevelés célja

A 3-7 éves korú gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése az eltérő egyéni szükségletek, fejlődési ütem, életkori jellemzők ismeretében, a személyiség teljes kibontakoztatása, olyan érzelem gazdag légkör megteremtésével, amely biztonságérzetet nyújt a gyermekek számára. .Értékként fogadjuk el az eltérőt, az egyedit, a másságot.
A szülőkkel szorosan együttműködve törekszünk arra, hogy a gyermek egyéniségét tisztelve, boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nőjön fel, őt a béke, az emberi méltóság, a türelmesség, a szabadság, szelleme övezze.

 

1. 2. Gyermekképünk

Helyi óvodai nevelési programunk alapkoncepciója az, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető indivídum, és szociális lény. Fejlődésének ütemét nagyban befolyásoló belső és külső tényezői: genetikai háttér, harmonikus vagy inadekvát környezet / pszichés és mentális trauma illetve ezek sorozata /, amelyek ismeretében törekszünk egy-egy gyermek személyiségének, differenciált megközelítésére, nevelésére. Azon tulajdonságok kialakításával, amelyek az egyén saját lehetőségeinek felismeréséhez, az önmegvalósításhoz leginkább szükségesek, mindig a gyermek erősségeire építve.
A társadalmi, illetve a közoktatási rendszer új kihívásaival összhangban óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul; az egyenlő hozzáférés biztosításával

1. 2.1. Távlati gyermekképünk mutatói

 

1. 2. 2.Jelenünk gyermekképe

A gyermekkép kialakításához Célunk:

A gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudást, tapasztalatot szerezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszünk.
Az esélyegyenlőség biztosításával a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek közötti különbségek csökkentése, a hátrányokkal rendelkezők felzárkóztatása. Az új módszerek, technikák alkalmazásával (kooperatív munka, projektek továbbfejlesztése, bővítése) olyan képességek fejlesztése, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása, a környezettudatos viselkedés.
Nevelési célunk a gyermekek aktivitásának, motiváltságának, kíváncsiságának ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.
A cél elérése érdekében a „jó gyakorlat” átadása érdekében, a nevelőtestülettel együttműködve kialakítunk egy ún. „módszertani kosarat”, mely új technikák és módszerek tára lesz, könnyítve, és segítve egymás tanítását, motiválását.

A kompetencia alapú nevelés teljes körű, és hatékony alkalmazásával, további célunk

1. 3. Óvodaképünk

1. 3.1.Helyzetelemzés

Arnót község, Miskolc városhoz nyolc kilométerre lévő település, közel 2800 fős lélekszámmal. Községünkben egy óvoda és egy általános iskola működik. Óvodánk 1971 évbe átadott, jelenleg négy csoporttal üzemelő intézmény. Beíratott gyermekeink létszáma 100 fő. Közülük az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek száma 23 fő. Hátrányos helyzetű 27 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 20 fő Óvodánk dolgozói létszáma 17 fő.
Jelenleg, 3 osztott és 1 osztatlan csoportban foglalkozunk a ránk bízott gyermekekkel.

1. 3.2.         Családok állapota

A családok helyzete változó képet mutat:

1. 3.3.Gyermekek helyzete

Meghatározó a különböző életvitelű és eltérő szociális szintű családok helyzete. A beérkezett kérdőívek elemzése alapján, egyre kevesebb időt tölt együtt a család. Így az óvoda élményszerző szerepe megnő, sok esetben csak az óvodára szorítkozik. Községünkben az óvodáskorú gyermekek 90 % -a jár óvodába. Miskolcra csupán egy-két gyermeket visznek el, a további 8-9 % -ot a kisebbséghez tartozó gyermekek alkotják. Az átlagos életvitelű családokban felnövő gyermekeknél biztosított a kiegyensúlyozott. Derűs és következetes nevelés. Ezek a gyermekek nyitottak, érdeklődőek, toleránsak, vidámak, aktívak, segítőkészek.
1. 3.4.Személyi feltételeink:
Munkakör                                    Létszám / fő                          Iskolai végzettség :

Óvodavezető                                 1 fő                                         felsőfokú óvónőképző
                                                                                                     Tanárképző főiskola
                                                                                                     /matematika szak /
                                                                                                     köznevelés vezetői szak
                                                                                                     Európa Uniós Szakértő
                                                                                                     intenzív továbbképzés
                                                                                                     alapfokú számítógép
                                                                                                     kezelői tanfolyam
                                                                                                     Lépésről lépésre
                                                                                                     120 órás továbbképzés                                                                                        Kompetencia alapú nevelés
                                                                                                     120 órás továbbképzés
Óvodapedagógus                          9 fő                                        
                               Közülük                                 5 fő                 Felsőfokú óvónőképző
                                                                              4 fő                 Óvóképző főiskola
                                                                              2 fő                 1éves
                                                                                                     logopédiai továbbképzés
                                                                               9 fő                 alapfokú számítógép
                                                                                                     kezelői tanfolyam
                                                                               2 fő                 1 éves bábjáték tanf .
                                                                               6 fő                 Lépésről Lépésre
                                                                                                          120 órás továbbképzés
                                                                                    2 fő           Kompetencia alapú
                                                                                                          nevelés
                                                                                                          120 órás továbbképzés
Óvodatitkár                                   1 fő                                         középfokú
                                                                                                     Szakközépiskola
                                                                                                     Alapfokú számítógép
                                                                                                     kezelői tanfolyam
Dajka                                             3 fő                                        
                               Közülük                                 1 fő                 Szakközépiskolai éretts.
                                                                              1 fő                 szakmunkásképző
                                                                                                     dajkaképző
                                                                              1 fő                 8 ált + dajkaképző
Dajka                                 1 fő                                         Élelm. Szakmunkásképz
Karbantartó, fűtő                           1 fő                                         Géplakatos és kazánfűtő
                                                                                                     szakmunkásképző

1. 3.5.Tárgyi feltételeink

Óvoda épület: 2 db / Fedett terasszal és játszó udvarral, biztosítva a vezetékes gáz ivóvíz, telefon, Internet vonallal.
Csoportszoba: 4 db a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel.
Bútorzat, csoportszobai berendezés: a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, kuckósítást biztosító.
Eszközök: megfelelő audiovizuális eszközök, számítógép minden csoportban,
Digitális , és fejlesztő eszközök:HEFOP  pályázatból 1, 2 millió Ft  értékben
Játékkészlet: A sokoldalú fejlesztést biztosító udvari és csoportszobai játékok. (Beszerzésüket és pótlásukat pályázatokon nyert összegből, alapítványi támogatással fedezzük)
Szakirodalom: A legújabb szakirodalmat is tartalmazó szakkönyvállomány.

 

1. 3.6.Nevelési stratégiánkat meghatározó tényezők

Eddig végzett pedagógiai munkánk és helyi nevelési programunk alapkoncepciója, szellemisége közel áll a Lépésről Lépésre óvodai fejlesztő programhoz. A hasonló elemek a következők:

Amelyek megfogalmazódnak, a kompetencia alapú nevelés programcsomagban is.

Óvodánk nyitottsága:

Tapasztalataink szerint: Az óvodai szokásrendszer és napirend megismerésével, szülő és gyermek számára egyaránt megkönnyítette és lerövidítette a besznevelés idejét. A közös munka nevelőtevékenységünket ma is nap mint nap erősíti.

Kultúra közvetítő szerepünk

 Óvodánkban már kilenc éve foglalkozunk a helyi hagyományok felkutatásával és községi szintű fejlesztésével. Rendezvényeinkkel már hagyományt teremtettünk az idős emberek, a szülők és a gyermekek örömére.

A hátrányos helyzetű gyermekek esélynövelése

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű,  főként a kisebbséghez tartozó gyermekek magas létszáma miatt ezen tevékenységünk nagyobb hangsúlyt kapott.

Egyéni fejlesztéssel felzárkóztatás (tisztelve a másságot, egyéni eltéréseket tolerálva).

Ezzel a programmal felvállaljuk az óvodai alapfeladatokon túl:

       Inkluzív pedagógia alkalmazása
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Integrált óvodai nevelés az alábbi fogyatékossági körben történik: tanulásban akadályozott, a megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége (figyelem, magatartás, részképesség-zavar, enyhe mozgáskorlátozottság, gyengénlátó, gyengénhalló). Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók nevelése.

Együttnevelésünk a családokkal

Közös nevelőmunkánkhoz és nyitottságunkhoz hozzátartozik a szülőkkel való kapcsolattartás formáinak folyamatos bővítése, igények szerinti változtatása.

1. 4.  Az óvoda funkcióinak alakulása, funkcióhangsúlyok és azok részletes elemzése

Óvodai programunk alapfunkcióinak hangsúlyait az óvodánkba járó gyermekek családi háttere, a kiegészítő funkciókat a családok igénye és helyi lehetőségeink határozzák meg.
A szükségleteket folyamatos elemzéssel: önelemzéssel, önértékeléssel, önfejlesztéssel, a nevelés folyamatában valósítjuk meg (minőségbiztosításunk alappillére ).

1. 4.1.         Családi nevelést kiegészítő funkció

Az óvoda a gyermekek és a családok szükségleteit megismerve, a specifikumokat feltárva, alakíthatja ki a fejlesztő stratégiát.

1. 4. 2. Óvó-védő funkció

A feladat ellátásához, a költségvetésben biztosított összegen felül, a pályázati lehetőségeket, a civil szervezetek támogatását és alapítványunk támogatását is igénybe vesszük.
Közreműködünk az orvosi, fogorvosi, vizsgálatok, védőnői látogatások és a szakszolgáltatások (logopédus, pszichológus, gyógytornász) megszervezésében.

Az óvó - védő funkció gyakorlásában a legfontosabb feladatunk a prevenció.

Az egészséges életmódra nevelésünk megszervezésénél, figyelembe vesszük a gyermek mentális problémáit:

          Segítségnyújtás megszervezése.

 

1. 4. 3.Szociális ellátó funkció

Egészséges napirend megszervezése

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő étkeztetés biztosítása: ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag étrend, megfelelő időpontok és időtartamok betartásával.
A balesetmentes és higiénés nevelésünknek megfelelő tárgyi környezet biztosítása.
Környezettanulmányok során a családok szociális helyzetének, nevelési szokásainak és belső erőviszonyainak feltérképezése, a segítségnyújtás módjának megtervezése.
A szegényebb családok megsegítése: szociális háló, kompenzálási lehetőségek megismertetése a szülőkkel, ruha gyűjtési akció megszervezése.
Önkormányzati támogatás igénylése a rászoruló családok megsegítésére.
Gyermekvédelmi, beovodázási, beiskolázási támogatás, rendszeres nevelési segély biztosítása.
Kulturális, szórakozási lehetőségek: Óvodai kirándulások, kiállítások, rendezvények, bábelőadások, zenés előadások, alapítványi bálok megszervezése, a családok számára elérhető közelségben és elérhető áron.
Továbbképzés az óvodapedagógusok részére: családpedagógia témakörben.

1. 4. 4.Személyiségfejlesztő, nevelő funkció

"A környezet - modelleken - keresztül hat az emberre, a gyermekre, a lelki jelenségekre, érzelemre, értelemre s ezek befolyásolják a továbbiakban a viselkedést, magatartást."       (Lépésről 21.old.)
Személyiségfejlesztő tevékenységünk alapos gyermekismeretre épül, figyelembe vesszük a gyermekek képességeinek eltérő ütemű fejlődését:

Szocializációs funkció

 

Sajátos kortárs kapcsolatok kialakulásának elősegítése, amely csak a közösségekben jöhet létre (a családi nevelés nem tudja biztosítani).
Közösségen belül, az együttműködő, kompromisszumra képes, önérvényesítő funkció erősítése a feladatunk.

Erkölcsi normák kialakítása a közösségben: őszinteség, alkalmazkodás, megértés, azonosulás, együttérzés, empátia, tolerancia, segítőkészség képességének fejlesztése.
Kooperatív technikák alkalmazása.
Humanista magatartás értékrendjének kialakítása:
Egymás, a szülők és más felnőttek tiszteletére szeretetére megsegítésére nevelés.
Hazához való kötődés, a szülőföld az anyanyelv szeretete, hagyományok tisztelete, környezetünk védelmére nevelés.
A vállalt és kapott gyermeki munka során fejlődik:
Kötelesség tudata, önfegyelme, önállósága, önérvényesítő képessége.
 

         Individualizáló funkció

Az individualizált nevelésünk funkciója:

 

Az individualizált nevelésünk színterei:
Intézmény, csoport, kiscsoport a tevékenységek során, egyén.

Befolyásoló tényezői: (amelyekben való eltérés egyenlő az egyénnel)

Egyéni eltérések, toleranciájára nevelés, differenciált fejlesztés

 

"Azok a gyermekek, akik saját fejlődési szintjüknek megfelelő kihívásokkal találkoznak, jó közérzetűek és magabiztosak, szívesen állnak elő új ötletekkel és cselekvésekkel. Azok a gyermekek, akikkel szemben az elvárások fejlettségi szintjük alatt jelennek meg, vagy azt meghaladják, elveszthetik érdeklődésüket. Unottakká, fáradtakká, zaklatottakká válnak." (Lépésről 21.)
Gyermeki szabadság biztosítása ésszerű korlátok között, a felnőtt, majd a közösen alkotott szabályok betartásával.
Nevelési koncepciónk: a gyermekekkel közösen alkotott szabályok kimunkálási technikája, gyakorlata a nevelőmunkánkban.

Alapelvünk:
A kompetencia alapú nevelést átfogó, individualizálva szocializálás

 

Fejlesztési stratégiánk metodikája: a differenciálás

 

Fontos feladatunk: (a közös tevékenységek hatékonysága érdekében a következő személyiségtulajdonságok megalapozása)

1.4.5. Kiegészítő funkciók Helyi Pedagógiai Programunkban

            Egyéni értékek toleranciája a gyermekek jele mellett megjelenítjük nevét, fényképét és árnyképét
            Az írásbeliség koncepciójának a tárgyi és eszközökben való megjelenítése, a szerepjátékok helyszíneit megjelölő táblák elhelyezésével. 

Elősegítjük a szülői szervezetek: - szülői munkaközösség vezetőinek a havonkénti értekezését, egy-egy csoport szülői közösségének aktív részvételét szervező munkánkban, és az igény szerint megalakítható óvodaszék – működését ,a javaslattételi véleményezési és döntési joguk gyakorlását. A szülőket bevonjuk a mindennapi óvodai életbe. Írásos és szóbeli javaslataikat összegyűjtjük, értelmezzük, értékeljük, alkalmazhatóságát figyelembe véve felhasználjuk.

1.4.6 Az alaptevékenységet kiegészítő tevékenységeink

néptánc, modern tánc, angol nyelv játékos tanulása, tartásjavító torna,
Egyéni speciális szükségletű, enyhén fogyatékos, gyermekek toleranciájára nevelünk. Másság elfogadása.
                Etnikai kisebbség: A szülők bekapcsolása az óvodai életbe, saját kultúrájuk megismerése rendezvények szervezése.
Enyhe, sérült gyermekek egyéni fejlesztése.

2.     Programunk feladatrendszere

A gyermeki személyiség minden képességet érintő fejlődéséhez, a testi-lelki, intellektuális szükségleteinek kielégítése segíthet.
A programunk integrált témafeldolgozásával integrált személyiségfejlődést érhetünk el.

Integrált fejlesztés célkitűzése:
Egy helyzetben sokféle képesség alakítása.
A képességek műveltségtartalommal a tevékenységekben fejleszthetők, mindezt a projektrendszer biztosítja.

„A műveltségtartalmak felosztását nem tudjuk elkerülni, mert ezek jelölik meg azokat a tapasztalatköröket, amelyeket a tevékenységközpontokban biztosítanunk kell. A műveltségtartalom eszköznek tekinthető a fejlesztésben, és a célként megfogalmazott gyermeki személyiség kialakításában.”
                                                                  Lépésről-lépésre program 117.old.

Cél: amelyet a gyermekképben személyiségtulajdonságokban határozunk meg, összefonódik azokkal az értékekkel, amelyek a műveltségtartalmat jelentik.

A műveltségtartalom kiválasztásának lehetőségei R.W.Tyler amerikai pedagógus szerint.

A tartalom kiválasztásának szűrői:

Ez a szemléletmód érvényesül programunk feladatrendszerében is, amely összhangban áll a NAT értékblokkjaival.

Ezeket a műveltségköröket a nevelő munkánk során integráljuk, a projekt rendszer több műveltségtartalmat egységes blokkba rendez.
A kompetencia alapú óvodai programcsomag pedagógiai alapvetései is megfogalmazzák ezeket az alapelveket, melyeket nevelő munkánkban alkalmaznunk kell. Ezen alapelvek, eddig is fejlesztési feladatot jelentettek a nevelési programunk alapján.

1. a gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő nevelést, hogy egyéni fejlődési ütemében fejlődhessen.
2. Az óvodás gyermek legelemibb szükséglete a játék, meg kell hagyni a játék semmi mással nem helyettesíthető szerepét
3. Komplex neveléssel érjük el a gyermekek személyiségfejlesztését.
   Egyéni differenciált fejlesztés
4. Kiemelt jelentősége van az anyanyelvi nevelésnek
A sajátos nevelésű gyermek is teljes értékű ember.
5 A közösségi nevelés alapelve, hogy minden gyermek, mint egyén, találja meg helyét a közösségben.
6 A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott, következetes, de rugalmasan kezelt szokásrendszer.
5 jelentős alapvetés a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
6. Nevelési célunk, hogy a gyermekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk.
7. nevelési célunk, a családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése.
8. nevelési cél, hogy óvodáskor végére iskolára alkalmas gyermekeket bízzunk a szülőkre.
A Programcsomag fejlesztési koncepciójának sajátos elemei:
A kompetencia fogalmának meghatározása:
Dr Pála Károly megfogalmazásában ( Elmélet Alapvetések 11. old)
„ Az ismeretek, ezek alkalmazási képessége, és az alkalmazáshoz megfelelő motiváció, illetve attitűd, együttesen jelőlik ki azokat a képességrendszereket, képességhalmazokat, amelyeket egy adott terület kompetenciájaként meghatároznak.”
A kompetencia fejlesztés része, a pedagógiai innováció.
A pedagógiai innováció része a fejlesztés ( pedagógiai fejlesztés)
/ A pedagógiai fejlesztés a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve, az egyéni bánásmód fokozott érvényre juttatására törekszik.
A pedagógiai fejlesztés célja: A játéknak, mint fejlesztés céljának és eredményének megjelenítése, a játék-érzelem- erkölcs kapcsolatának érvényesítése.
A pedagógiai fejlesztés feladata:
Felkínál választható témát, komplex fejlesztési tervként
Tevékenységi körök: játék, munka tanulás
Szervezeti keretek: frontális, csoportos, egyéni
Differenciálási eljárások: szervezési módok, vagy feladatrendszer és
Munkaformák:frontális, vagy csoportmunka,egyénre szabott munka, amelyek a fejlesztés célját szolgálják.
A fejlesztés tárgya. A kompetencia alapú óvodai programcsomag.

A pedagógiai fejlesztés jellemzői, a komplexitás jegyében:
1. A képességfejlesztés az elsődleges:
Ezt szolgálja a minden nevelési területre kiterjedő úgynevezett: törzs és kiegészítő anyag.

Törzsanyagok:
Integrálódó nevelési terület:
- A külső világ tevékeny megismerése, ezen belül amatematikai tartalmú tapasztalatok.
- Az integrált nevelési terület : anyanyelvi irodalmi nevelés,vizuális nevelés

Kiegészítő anyag: kiegészítő segédletekkel

A komplex fejlesztési tervek felosztása, az ősmagyarok és a magyar kultúra jelképrendszerét követi a négy MODUL –ban

1. LEVEGŐ: július, augusztus, szeptember
2. TŰZ        :  október, november, december
3. VÍZ:                        január, február, március
4. FÖLD:        április, május, június

A négy komplex fejlesztési terv, három Fejlesztési tématerv köré csoportosul:

 

2.1.      Az egészséges életmódra nevelés (fizikai mozgásfejlesztés) feladatai

Ez a feladatkör az óvodai nevelésünk funkciói közül a legjelentősebb.

Területei:

Az egészséges életmód szokásai:

Érzékszervek fejlesztése

 

Mozgásfejlesztés

Testi képességek fejlesztése

erőnlét, edzettség, fizikai állóképesség

A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet és eszközrendszer:

A jelenlegi eszközrendszerünket az anyagi források megteremtésével a következő szempontok szerint fogjuk formálni, bővíteni:

Udvaron:

A finommotorikát fejlesztő mozgásos játékoknak is elsőbbséget kell biztosítanunk (szem, kéz, láb koordinációját segítő játékokkal).

 

Óvodánk fejlesztő programjában ennek nagyon sokféle variációját megtalálhatjuk.
Tudatos fejlesztést jelent, mert a szenzoros integráció hiányából következhet: a motoros lemaradás, a szellemi beszűkülés, a szociális együttműködés zavara, elhárító magatartás.

 
Egészségvédő programunk:
Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészségmegőrzés szokásainak-, valamint a környezettudatos magatartás kialakításához-, a környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakítását- a megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok
ellátása.

Óvodánk egészségvédő és megőrző programját továbbra is kiemelt fontossággal alkalmazzuk és bővítését fejlesztési lehetőségként nyitva hagyjuk.
Óvodánk gyermekorvosával továbbra is egyeztetjük egészségnevelési céljainkat, feladatainkat és a megoldásmódokat.
 
Kiterjedési köre:

Immunrendszerük erősítésére:
Só terápia, só barlang további kiterjesztése a kiscsoporton kívül még óvodánk három csoportjára / anyagi forrás megteremtése a meglévő működtetésére és további fejlesztésére /.

Évente egy alkalommal óvodaszintű kirándulás a családokkal távolabbi helyekre.

Egészségnevelő programunkban az egészséges táplálkozás terültén lévő tennivalóinkat az anyagi források javulása esetén tervezhetjük, ezt nyitott kérdésként hagyjuk.
Az óvodának nincs saját konyhája, ezért nehezen megoldható feladat.

 

A testileg egészségesen fejlődő 6 éves gyermek jellemzői:

2.2.   A szocializáció biztosítása és az érzelmi nevelésünk

Szociális tapasztalatok emócionális fejlesztése

Feladatai:

Az erkölcsi érzelmek megalapozása / hazához, emberekhez, kortársakhoz való viszony /. A társakkal való együttműködésre nevelés. A reális saját értékeit felismerő "ÉN"-kép alakítása, önfejlesztő magatartás megalapozása, szociális képesség / technikák fejlesztése / és érzelmek formálása /szükségletek, beállítódás alakítása /.

Érzelmi nevelésünk:

Az érzelmek jelenthetnek:
esztétikai érzelmet: a szép megláttatása
szociális érzelmet:(versenyjátékot csak 6 éves korban szervezzünk, mert a versenyszellem csak itt alakul ki, mert a kiscsoportos gyermek én központú, a középsős gyermeknél a baráti kapcsolatok kialakulása, nagycsoportos korú gyermek tevékenységközpontú).
Intellektuális érzelem: Problémamegoldással járó érzelem / nem a befogadó tanulást, hanem a sokféle megoldás lehetőségét biztosító tevékenység /.
Érzelmi intelligencia kiművelése: Az értelmi intelligencia magában semmit nem ér, de az érzelmi intelligencia átsegíti az embert a nehézségeken.
"Gardner" féle felosztás szerint fontos feladatunk az érzelmi intelligencia nevelésében.

Az önmegfigyelés, mint az érzelmi képesség alapja: (technikájának kiművelése)

Az érzelmek ápolását segíti:

Pozitív értékeléssel, a jobb flusztráció tűrés technikája
Pozitív érzelmek erősítése
Stressz kezelési technika kiépítése
A mentálhigiénés nevelés
A személyiség fejlesztése
Viselkedésformák kezelése: / ok, tünetek együttes vizsgálata /
Programunkban a gyermekek, felnőttek közös szabályalkotása nevelésünk alapja, szemléletváltásunkban oda kell figyelnünk, hogy ne mi mondjuk meg a szabályt.
A gyermek személyiségfejlődésének alakulásában, a modell értékű kommunikáció, bánásmód, viselkedés az óvodai feladatellátásban résztvevő felnőttek között.

A gyermek szűkebb és tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való kötődést segítő pedagógus attitűd fontossága, mely a gyermek nyitottságára építve segíti elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.

Hatékony eljárások gyermekek megnyerésére, érzelmi aktivizálására:

1.           Transzformáció: Minden viselkedésnek van valami oka, azt kell megtalálnunk.
Prevenció / megelőzés /
A problémás viselkedésű gyermek megsegítésére hatékony eljárás, az olyan csoportszellem kialakítása, ahol minden gyermek érezheti személyiségének fontosságát. Sok lehetőséget kell biztosítanunk a választásokra, vezető szerep vállalására, felelősségtudat gyakorlására / szerepjáték és bábozás során fontos, hogy gyakoroljuk a probléma megoldást /.

Preventív eljárások:

A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásával el kell érnünk, a következő eredményeket, a gyermekek nevelésében.

Boldog, önfeledt gyermekkort biztosítva, amelyben